Comuna Bălăceanu

- Județul Buzău -

Hotarari ale Consiliului Local 2021

 

 - Hotararea nr.1 din 29.01.2021 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Balaceanu,judetul Buzau ....... AICI

 - Hotararea nr.2 din 29.01.2021 pentru modificarea si completarea articolelor 5 si 6 ale Hotararii Consiliului Local nr.16 din 31.07.2014 privind Regulamentul de organizare si functionare a Salii de ferstivitati a comunei Balaceanu ...... AICI

 - Hotararea nr.3 din 29.01.2021 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balaceanu, pentru anul 2021 ..... AICI

 - Hotararea nr.4 din 29.01.2021 privind Aprobarea Planului de actiuni cu lucrari de interes local pentru repartizarea si efectuarea orelor de munca a beneficiarilor de ajutor social ...... AICI

 - Hotararea nr.5 din 29.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta ...... AICI

 - Hotararea nr.6 din 24.02.2021 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,PROGAZ BUZAU 2020,,, la care comuna Balaceanu este membru asociat ....... AICI

 - Hotararea nr.7 din 24.02.2021 privind organizarea, functionarea si gestionarea Serviciului public de Salubrizare al comunei Balaceanu, judetul Buzau ....... AICI

 - Hotararea nr.8 din 24.02.2021 privind vanzarea prin licitatie publica a bunului mobil Buldoexcavator Massey-Ferguson MF50HA, proprietatea comunei Balaceanu ..... AICI 

 - Hotararea nr.9 din 24.02.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al unui teren situat in extravilanul satului Balaceanu, comuna Balaceanu, judetul Buzau ....... AICI

 - Hotararea nr.10 din 24.02.2021 privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociatia Eccoassist in vederea efectuarii lucrarilor de impadurire pe terenul in suprafata de 18.544 mp, teren apartinand domeniului privat al  Comunei Balaceanu ...... AICI

 - Hotararea nr.11 din 31.03.2021 privind aprobarea tarifelor i taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare al U.A.T. Balaceanu, judetul Buzau ..... AICI

 - Hotararea nr.12 din 31.03.2021 privind aprobarea noului program de transport şi amplasamentul staţiilor publice pentru traseele care tranziteaza U.A.T. Balaceanu ...... AICI

 - Hotararea nr.13 din 31.03.2021 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, ECO BUZAU 2009 ˝ la care comuna Balaceanu este membru asociat ...... AICI

 - Hotararea nr.14 din 31.03.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a devizului general al obiectivului de investitii publice ,, SISTEM PUBLIC DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA BALACEANU, JUDETUL BUZAU ˝ ..... AICI

 - Hotararea nr.15 din 31.03.2021 privind aprobarea taxei de racordare şi rebransare la reteaua publica de alimentare cu apa a utilizatorilor din Comuna Balaceanu, Judetul Buzau ...... AICI

 - Hotararea nr.16 din 31.03.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru se prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru scoli, in anii scolari 2021-2023 ...... AICI

 - Hotararea nr.17 din 31.03.2021 privind dezmembrarea a doua imobile-teren pasune apartinand domeniul privat al comunei , avand nr.cadastrale : - 20173 in suprafata totala de 111152 mp in doua loturi in suprafata de 7800 mp si 103641 mp, respectiv : - 20169 in suprafata totala de 137041 mp in doua loturi in suprafata de 12120 mp si 124992 mp, in vederea infiintarii unor perdele forestiere in suprafata de 20000 mp ...... AICI

 - Hotărârea nr.18 din 19.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 al comunei Bălăceanu,judeţul Buzău ........AICI

 - Hotărârea nr.19 din 19.04.2021 privind aprobarea rectificării Programului anual de achiziţii publice al Comunei Bălăceanu, judeţul Buzău .....AICI

 - Hotărârea nr.20 din 19.04.2021 privind aprobarea închirierii păşunilor din proprietatea privată a comunei Bălăceanu, judeţul Buzău .......AICI

 - Hotărârea nr.21 din 28.05.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă .......AICI

 - Hotărârea nr.22 din 28.05.2021 privind modificarea Hotărârii nr.8 / 2021 reprezentând vânzarea prin licitaţie publică a bunului Buldoexcavator Massey-Ferguson MF50HA, proprietatea comunei Bălăceanu, juseţul Buzău .......AICI

 - Hotărârea nr.23 din 28.05.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al bugetului local al comunei Bălăceanu, judeţul Buzău pe anul 2020 ........AICI

 - Hotărârea nr.24 din 29.06.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Bălăceanu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008 '' să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociaţie ......AICI

 - Hotărârea nr.25 din 29.06.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Bălăceanu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008 '' să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele în Asociaţie ......AICI

 - Hotărârea nr.26 din 29.06.2021 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Bălăceanu, judeţul Buzău, pentru perioada 2021-2025 ........AICI

 - Hotărârea nr.27 din 29.07.2021 privind indexarea impozitelor şi taxelor pentru anul 2022 ........AICI

 - Hotărârea nr.28 din 29.07.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă ....... AICI

 - Hotărârea nr.29 din 29.07.2021 privind dezmembrare imobil - teren, aparţinând domeniului public al comunei Bălăceanu, cu numar cadastral 20301 ....... AICI

 - Hotărârea nr.30 din 29.07.2021 privind rectificarea bugetului local al comununei Bălăceanu ........ AICI

 - Hotărârea nr.31 din 29.07.2021 privind revocarea Hotărârii nr.9/24.02.2021 a Consiliului Local Bălăceanu, privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al unui teren situat în extravilanul satului Bălăceanu, comuna Bălăceanu, judeţul Buzău ....... AICI

 - Hotărârea nr.32 din 29.07.2021 privind revocarea Hotărârii nr.10/24.02.2021 a Consiului Local Bălăceanu, privind aprobarea acordului de parteneriat cu Asociaţia Ecoassist în vederea efectuării lucrărilor de împădurire pe terenul în suprafaţă de 18.544 mp, teren apraţinând domeniului privat al comunei Bălăceanu, judeţul Buzău ...... AICI

 - Hotărârea nr.33 din 29.07.2021 privind modificarea H.C.L. nr.20/2021 privind aprobarea închirierii păşunilor din proprietatea privată a comunei Bălăceanu, judeţul Buzau .... AICI

 - Hotărârea nr.34 din 27.08.2021 privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Bălăceanu, aprobarea modalităţii de gestiune al acestuia , a Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public şi al Caietului de sarcini ...... AICI

 - Hotărârea nr.35 din 27.08.2021 privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Bălăceanu ...... AICI

 - Hotărârea nr.36 din 27.08.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii ,, Modernizare străzi de interes local Comuna Balaceanu ˝, judeţul Buzău ..... AICI