Comuna Bălăceanu

- Județul Buzău -

Hotarari Consiliul local 2019

 

 - Hotararea nr.1 din 31.01.2019, privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preunivesitar de stat din comuna Balaceanu ..... AICI

 - Hotararea nr.2 din 31.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni cu lucrari de interes local pentru repartizarea si efectuarea orelor de munca a beneficiarilor de ajutor social .... AICI

 - Hotararea nr.3 din 31.01.2019 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Balaceanu, judetul Buzau ..... AICI

 - Hotararea nr.4 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din aparatul propriu al Primarului comunei Balaceanu ..... AICI

 - Hotararea nr.5 din 28.02.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Balaceanu, pentru anul 2019 ...... AICI

 - Hotararea nr.6 din 28.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta ....... AICI

 - Hotararea nr7 din 29.03.2019 privind stabilirea componentei mobile , interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica ..... AICI

 - Hotararea nr.8 din 29.03.2019 privind neasumarea responsabilitatii  U.A.T. Comuna Balaceanu a organizarii si derularii de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,aferente Programului pentru scoli in perioada 2017-2023 ..... AICI

 - Hotararea nr.9 din 09.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Balaceanu .... AICI

 - Hotararea nr.10 din 23.04.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local in anul 2019 pe cele doua surse de finantare , sursa ,,A ,, si sursa ,, F ,, ...... AICI

 - Hotararea nr.11 din 23.04.2019 privind aprobarea participarii comunei Balaceanu prin Consiliul Local, in calitate de asociat - membru fondator , la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, PROGAZ BUZAU 2020 ,, ... AICI

 - Hotararea nr.12 din 30.05.2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local al comunei Balaceanu, judetul Buzau pentru anul 2018 ..... AICI

 - Hotararea nr.13 din 30.05.2019 privnd alegerea presedintelui de sedinta ...... AICI

 - Hotararea nr.14 din 21.06.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 ...... AICI

 - Hotararea nr.15 din 21.06.2019 privind organizarea serviciului ,, Consiliul Local Balaceanu - Serviciul apa ,, serviciu public de interes local , specializat , cu personalitate juridica , organizat in subordinea Consiliului Local al Comunei Balaceanu , judetul Buzau ...... AICI

 - Hotararea nr. 16 din 31.07.2019 privind organizarea zilei comunei Balaceanu , judetul Buzau ...... AICI

 - Hotararea nr.17 din 31.07.2019 privind rectificarea programului anual de achizitii publice a Comuei Balaceanu , judetul Buzau ..... AICI

 - Hotararea nr.18 din 30.08.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Balaceanu...... AICI

 - Hotararea nr.19 din 30.08.2019 privind restituirea sumei transferate in plus din sectiunea dezvoltare in sectiunea functionare ..... AICI

  - Hotararea nr.20 din 30.08.2019 privind participarea Comunei Balaceanu in calitatea de membru asociat la Asociatia de dezvoltare intercomunitara ,, Buzau 2008 ,, .... AICI

 - Hotararea nr.21 din 30.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta ...... AICI

 - Hotararea nr.22 din 27.09.2019 privind aprobarea statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Balaceanu , judetul Buzau ..... AICI

 - Hotararea nr.23 din 31.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Balaceanu...... AICI

 - Hotararea nr.24 din 31.10.2019 privind modificarea/abrogarea unor hotarari ale consiliului local al comunei Balaceanu, judetul Buzau .... AICI

 - Hotararea nr.25 din 31.10.2019 privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Balaceanu , judetul Buzau .... AICI

 - Hotararea nr.26 din 31.10.2019 privind trecerea imobilului ,, Cladire Camin Cultural ,, din domeniul public al comunei Balaceanu , judetul Buzau, in domeniul privat al comunei Balaceanu , judetul Buzau in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii acestuia .... AICI

 - Hotararea nr.27 din 31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functioanre a consiliului local al Comunei Balaceanu , judetul Buzau ..... AICI

 - Hotararea nr.28 din 29.11.2019 privind concesionarea baltii de la punctul ,,Iarba Dulce ,, ....... AICI

 - Hotararea nr.29 din 29.11.2019 privind aprobarea contractului de prestare , a tarifelor si taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna Balaceanu , judetul Buzau ...... AICI

 - Hotararea nr.30 din 29.11.2019 privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali care participa la sedintele Consiliului Local al comunei Balaceanu, judetul Buzau ...... AICI

 - Hotararea nr.31 din 29.11.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta ...... AICI

 - Hotararea nr.32 din 20.12.2019 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Balaceanu, judetul Buzau .... AICI

 - Hotararea nr.33 din 20.12.2019 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea,evidenta si radierea vehiculelor de pe raza administrativ teritoriala a Comunei Balaceanu , jud. Buzau , care nu se supun inmatricularii .... AICI